ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ดังที่เห็นในรูป วงกลมเล็กๆ คือสระน้ำที่ชาวนาขุดไว้ตามทฤษฎีใหม่ เมื่อน้ำขาดแคลนในฤดูแล้งก็สามารถตักน้ำจากบ่อเหล่านี้มาใช้ได้ หากน้ำในบ่อไม่เพียงพอก็สามารถรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) จากจุดวางท่อส่งน้ำไปยังบ่อที่ขุดในแต่ละแปลง ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ส่วนที่เหลืออีก 30% จัดสรรไว้สำหรับการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนเพื่อการบริโภคประจำวันของครอบครัวตลอดทั้งปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นหนึ่งในมรดกที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนที่สุดของพระองค์ เป้าหมายสูงสุดของ SEP คือการกำจัดความยากจนและลดความไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นแนวทางในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEP โดยมีความร่วมมือหลายประการที่ได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา การพึ่งพาตนเองทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการผลิตที่จำกัด การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ขาดแคลนและจำเป็น การผลิตควรมุ่งเป้าไปที่การบริโภคส่วนบุคคล ห้ามใช้เกินความจำเป็นหรือสามารถจ่ายได้ องค์ประกอบสามประการที่สัมพันธ์กันและเงื่อนไขพื้นฐานสองประการเป็นศูนย์กลางในการสมัครของ SEP องค์ประกอบทั้งสาม ได้แก่ ความสมเหตุสมผล (หรือสติปัญญา) ความพอประมาณ และความรอบคอบ เงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญสองประการคือความรู้และศีลธรรม ตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ว่าหน้าที่หลักของบริษัทคือการเพิ่มผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น SEP เน้นการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวมากกว่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จในระยะสั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าหากเกษตรกรดำเนินการด้วยการพิจารณาโดยอาศัยความรู้ถึงความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอดีต พวกเขาจะเห็นว่ามีความเสี่ยงเพียงใดที่จะรวมทรัพยากรทั้งหมดไว้ในสินค้าดังกล่าวโดยคาดหวังผลกำไรจำนวนมาก และถ้ายึดหลักภูมิคุ้มกันตนเองก็จะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโดยผลิตให้เพียงพอกินเป็นหลักแล้วคิดจะขายส่วนเกินเท่านั้น แม้ว่าน้ำมันดิบจะทดแทนได้ แต่ด้วยราคาที่กำหนดในตลาดโลก ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ถูกส่งผ่านท่อจากผู้ผลิตไปยังสาธารณูปโภคและจากนั้นไปยังผู้บริโภค การขนส่งก๊าซธรรมชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำให้เป็นของเหลวและนำไปแปรรูปเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถส่งไปยังผู้บริโภคได้ บริษัทหลายแห่งยังเข้าร่วมเครือข่ายความยั่งยืนทั่วไป เช่น UN Global Compact, โครงการริเริ่ม […]

Scroll to top